PŮJČOVNÍ ŘÁD

 • Veškeré vypůjčené vybavení je majetkem firmy TRTÍK SPORT, s r. o., dále jen "pronajímatel".
 • Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem a Občanským zákoníkem.
 • Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen na viditelném místě v půjčovně.
 • Za předčasné vrácení lyžařského vybavení se půjčovné nevrací.

 • Nájemce je povinen:

 1. Při vypůjčení vybavení prostudovat půjčovní řád a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny

 1. Při vypůjčení vybavení složit vratnou kauci jejíž výše bude dohodnuta s obsluhou půjčovny, zaplatit cenu půjčovného, a to vždy před zapůjčením. Vratná kauce bude v případě potřeby použita k platbě doplatku půjčovného při pozdním vrácení, k platbě servisních nákladů při vrácení poškozeného vybavení, k platbě poplatku při vrácení vybavení ve špatném stavu
 2. Při vracení kauce potvrdit svým podpisem převzetí peněz zpět
 3. Uvést pronajímateli pravdivé informace pro seřízení pronajatého vybavení
 4. Pečovat o to, aby na svěřeném pronajatém vybavení nevznikla škoda
 5. Svým podpisem potvrdit, že si pronajaté vybavení prohlédnul, že mu je známo, v jakém stavu pronajaté vybavení je a že neshledal žádné závady bránící v používání pronajatého vybavení
 6. Vrátit pronajaté vybavení včas. Nevrátí-li nájemce pronajaté vybavení nejpozději do skončení doby výpůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem
 7. Nevrátí-li nájemce pronajaté vybavení nejpozději do skončení doby výpůjčky, a to ani přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona, a to neoprávněným užíváním cizí věci, nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání
 8. Uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu v případě odcizení, ztráty pronajatého vybavení
 9. Uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu nebo náklady na opravu vybavení podle aktuálního servisního ceníku v případě poškození pronajatého vybavení. To se týká i poškození způsobeným nesprávným užíváním pronajatého vybavení (např. poškození skluznice/hran při jízdě po nedostatečně vysněženém terénu či po terénu ošetřeném posypem, poškození lyžařských bot – roztržení vnitřní botičky, ulomení nebo poškození přezky/pásku, poškození vázání, ohnutí nebo jiném poničení holí, poškození/znečištění stoupacích pásů špatnou manipulací atd.)
 10. Vrátit vybavení do půjčovny suché a čisté! V případě vrácení ve špatném stavu (špinavé, mokré vybavení) má pronajímatel právo nájemci účtovat navíc 200,- Kč